Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του ανηλίκου με τα στοιχεία που αναγράφονται ανωτέρω στην αξιολόγηση της απόδοσης (σύσταση σώματος, φυσική κατάσταση, διατροφή, ψυχολογία) του προγράμματος «Sports Excellence» (SE) που διοργανώνεται και υλοποιείται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» (Α&Π), υπό την επιστημονική επίβλεψη από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε περίπτωση εργομετρικής αξιολόγησης, δηλώνω υπεύθυνα ότι ο/η ανήλικος-η έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του/της, ενώ έχει προβεί στις απαραίτητες καρδιολογικές εξετάσεις και είναι ικανός-η να συμμετάσχει στην εργομετρική αξιολόγηση, προσκομίζοντας πριν την έναρξη της στο προσωπικό της ομάδας του «SE» την Κάρτα Υγείας Αθλητή υπογεγραμμένη από γιατρό καρδιολόγο, όπως ορίζει η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 6ΝΠΕ4653Π4-ΙΟΟ) ή βεβαίωση εξέτασης από καρδιολόγο (καρδιολογικό ιστορικό και βεβαίωση ηλεκτροκαρδιογραφήματος). Γνωρίζω πως η συμμετοχή του/της ανήλικου/κης στην εργομετρική αξιολόγηση ενδέχεται να επιφέρει κινδύνους για την σωματική του/της ακεραιότητα και δηλώνω ανεπιφύλακτα πως παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον της «Α&Π» για τυχόν σωματική, υλική ή ηθική βλάβη από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί στον/στην ανήλικο/η κατά τη διάρκεια της ή μετά το τέλος της.

Σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής περίθαλψης που τυχόν προκύψει κατά την συμμετοχή του/της ανήλικου/κης στην αξιολόγηση απόδοσης, με την παρούσα δήλωση εξουσιοδοτώ το προσωπικό του «SE», να προβεί στα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, για να προστατευτεί η υγεία του/της ανήλικου/κης εφόσον συντρέχει λόγος.

Συναινώ τα προσωπικά δεδομένα του/της ανήλικου/κης και τα ευρήματα από την αξιολόγηση της απόδοσης να καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο αθλητή και να κοινοποιηθούν στους ομοσπονδιακούς του/της προπονητές, στον/στην ομοσπονδιακό ιατρό και φυσικοθεραπευτή, και τον σωματειακό του/της προπονητή, με σκοπό την αξιολόγηση της μέχρι τώρα προπονητικής κατάστασης του/της και βελτίωση του προπονητικού του/της σχεδιασμού. Επίσης δέχομαι να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς, στατιστική ανάλυση, παρουσίαση σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, με πλήρη απόκρυψη των προσωπικών του/της δεδομένων του/της.

Επίσης δίνω την άδειά μου στο «SE» & την «Α&Π» να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία (απεικόνιση) του ανηλίκου, τη φωνή και τις λέξεις του, στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, φιλμ, εφημερίδες, περιοδικά και άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οποιασδήποτε μορφής, με σκοπό τη διάδοση και προβολή των στόχων και εκδηλώσεων του αποκλειστικού δωρητή του προγράμματος: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), καθώς και της «Α&Π».

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Κατά την δήλωση σας συλλέγονται κάποια προσωπικά δεδομένα, στα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση και Πρόοδος» που εδρεύει στην Αρτέμιδος 5 Βουλιαγμένη, Αττική, ΤΚ 16671. Τα δεδομένα συλλέγονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά σε προστατευμένο περιβάλλον για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων έως τη λήξη του προγράμματος, οπότε και θα διαγραφούν. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, το δικαίωμα της διαγραφής, το δικαίωμα του περιορισμού, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@sportsexcellence.gr

Τέλος, εξουσιοδοτώ την Α&Π να χρησιμοποιήσει την παρούσα δήλωση για κάθε νόμιμη χρήση, όπου κριθεί απαραίτητο.

Clear Signature
Υπογραφή