Για την έγκριση της συμμετοχής του παδιού στο πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων από τον ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ του.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Σας επισημαίνουμε ότι η Αίτηση Συμμετοχής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την επισύναψη της ιατρικής βεβαίωσης ή του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή(ΑΔΥΜ), ή κάρτα υγείας αθλητή. Προς διευκόλυνση σας, αν προς το παρόν δεν την έχετε στη διάθεση σας, μην προβείτε στην συμπλήρωση των στοιχείων σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι εγώ:

Νησί / Πόλη
Click or drag a file to this area to upload.

ως ασκών τη γονική μέριμνα και κηδεμονία του παιδιού με τα παραπάνω στοιχεία:

Ενημερώσεις

Όροι Χρήσης