12345
Χώρος
1
2
3
4
5
Ωράριο
1
2
3
4
5
Θέρμανση
1
2
3
4
5
Προβολικά Υλικά
1
2
3
4
5
Καθαριότητα-Υγιεινή
1
2
3
4
5
Αριθμός Εκπαιδευομένων
1
2
3
4
5
12345
Ευχρηστία
1
2
3
4
5
Κατανόηση
1
2
3
4
5
Περιεχόμενο
1
2
3
4
5
Χρησιμότητα
1
2
3
4
5
Κάλυψη Αναγκών
1
2
3
4
5
Αποτελεσματικότητα
1
2
3
4
5
12345
Ευχρηστία
1
2
3
4
5
Κατανόηση
1
2
3
4
5
Περιεχόμενο
1
2
3
4
5
Χρησιμότητα
1
2
3
4
5
Κάλυψη Αναγκών
1
2
3
4
5
Αποτελεσματικότητα
1
2
3
4
5
12345
Επάρκεια
1
2
3
4
5
Συνεργασία
1
2
3
4
5
Επικοινωνία
1
2
3
4
5
Μεταδοτικότητα
1
2
3
4
5
12345
1
2
3
4
5
Είναι ενδιαφέρον;
12345
1
2
3
4
5
Είναι επαρκής;
12345
1
2
3
4
5
Κατανόηση