ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΦΕΚ 197/ 31-1-2020) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διάρκειας τριών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Επείγουσα Χειρουργική & Τραύμα»,  Master of Science (MSc)  «Emergency Surgery and Trauma» για το ακαδ. έτος 2023-2024 σύμφωνα με το Ν. 4485/17.

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1250 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3750 ευρώ).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας καθώς και όλων των συναφών Τμημάτων επιστημών υγείας και βιολογικών επιστημών των ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με την επιδημιολογία, την παθογένεια, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση, τη συμβατική και στοχευμένη θεραπεία, τις υποστηρικτικές δράσεις και την έρευνα. Στόχος του είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκπαίδευσης σε επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα αποκτούν πλήρη επιστημονική κατάρτιση, εν είδει εξειδίκευσης, στις επείγουσες χειρουργικές παθήσεις και το τραύμα, οι οποίες, αν και είναι ιδιαίτερα συχνές, δεν αντιμετωπίζονται με οργανωμένο τρόπο (σύστημα τραύματος) στην Ελλάδα κατά τα διεθνή πρότυπα. Η νόσος είναι συχνή και η διασπορά των τραυματίων σε πολλά νοσοκομεία δεν επιτρέπει την συσσώρευση εμπειρίας για την ιδανική αντιμετώπιση. Τονίζεται ότι είναι το μόνο ΠΜΣ, στον Ελλαδικό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο διεπιστημονικά (multidisciplinary) προσεγγίζει τις συγκεκριμένες παθήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών τόσο της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού, που ασχολούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά με τους συγκεκριμένους τύπους παθήσεων. Η επιμόρφωση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικά και σύγχρονα ΠΜΣ αποτελεί κίνητρο για την παραμονή τους στον Ελλαδικό επιστημονικό χώρο, διαθέτοντας εκπαίδευση παρόμοια με αυτήν που θα αποκτούσαν στο εξωτερικό, ώστε να προσφέρουν τα μέγιστα στον ασθενή και στην κοινότητα. Οι απόφοιτοι θα μπορούσαν να στελεχώσουν ένα οργανωμένο σύστημα τραύματος, που ήδη έχει τεθεί στις προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτείας.

Όροι Χρήσης