Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.
Παιδιά που κατοικούν περιστασιακά στο νησί ενδέχεται να μην μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.
Για την έγκριση της συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων από τον ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ του.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Προς διευκόλυνσή σας σας ενημερώνουμε ότι η Αίτηση Συμμετοχής Ανηλίκων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη μεταφόρτωση της ιατρικής βεβαίωσης, επομένως αν δεν την έχετε στη διάθεσή σας μην προχωρήσετε ακόμα στη συμπλήρωση της αίτησης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΑΝΗΛΙΚΟΥ)
Αν έχετε περισσότερα από ένα (1) παιδιά που επιθυμείτε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια», είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία κάθε παιδιού ξεχωριστά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης συμμετοχής, προσκομίζοντας επίσης την Ιατρική βεβαίωση κάθε παιδιού ξεχωριστά».
Click or drag a file to this area to upload.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι εγώ:

Νησί/Πόλη

ως ασκών τη γονική μέριμνα και κηδεμονία του ανηλίκου με τα παραπάνω στοιχεία: